ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Електромрежа Србије доноси План јавних набавки на годишњем нивоу, поштујући одредбе Закона о јавним набавкама и у складу са формом плана са Портала јавних набавки. Овај документ, као и његове измене и допуне, објављују се на Порталу јавних набавки (https://jnportal.ujn.gov.rs/planovi-nabavki-svi) и на интернет страници  Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд, у року од десет дана од дана доношења.

План јавних набавки за 2024. годину

Измена Плана јавних набавки за 2024. годину број 1

Измена Плана јавних набавки за 2024. годину број 2

Измена Плана јавних набавки за 2024. годину број 3.

АРХИВА

Интерни акт

Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд је у складу са чланом 49. став 2.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19), донело Правилник о ближем уређивању поступака набавке у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ Београд, којим је ближе уређен начин планирања, спровођења поступака јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци (начин комуникације, правила, обавезе и одговорности лица и организационих јединица), начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и посебних услуга.

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ У АКЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ BЕОГРАД

ПРАВИЛНИК О КОМИСИЈИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАБАВКУ

АРХИВА

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

У складу са одредбама Закона о јавним набавкама, Електромрежа Србије је донела Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама, ради правовременог откривања, отклањања или умањења штетних последица евентуалне корупције у свим фазама јавне набавке – у планирању, спровођењу поступка и током извршења уговора.

Интерни план за спречавање корупције у набавкама 2021. година

АРХИВА