Планови заштите од удеса израђени су за све трансформаторске станице ЕМС АД на основу важећих законских и подзаконских аката, стандарда који уређују ову област, делатности, техничко-технолошке документације, производних, прометних, транспортних и безбедносних процедура, података о мерењима и испитивањима, одржавању објеката и саобраћајница, локацији и окружењу, атеста и планова просторног уређења комплекса.

Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије (Одељење за ванредне ситуације) одобрава планове заштите од удеса.