Северни (CSE) коридор

О ПРОЈЕКТУ

Пројекат изградње Северног (CSE) коридора за пренос електричне енергије представља једно од најбитнијих улагања у инфраструктуру за пренос електричне енергије у Србији, како са тачке гледишта потребе за већим преносним капацитетом на граници између Србије и Румуније, тако и са аспекта пласирања енергије произведене у обновљивим изворима ка конзуму. Наиме, изградња 400 kV далековода којим ће се регија јужног Баната повезати са новом трансформаторском станицом Београд 50 ће допринети и већој поузданости напајања потрошача у Срему, као и остваривању пуног потенцијала јужног Баната за подизање нових обновљивих извора. Пошто је ово подручје једно од најперспективнијих у Србији за овакав вид генерисања енергије, јасно је колико овај пројекат може да допринесе декарбонизацији енергетског сектора. Зато се налази и у Пан-европском плану развоја преносних система ENTSO-E асоцијације из 2022. године.

ПРОЈЕКАТ У БРОЈЕВИМА

Завршетак се очекује

2029.

године (по тренутним сагледавањима).

Изградиће се око

150

km нових водова у
Републици Србији.

Пројекат подразумева

600

MVA инсталисане
снаге трансформаторa.

Улагања износе око

82

милиона евра (у све
секције пројекта).

СЕКЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

1

Прва секција овог пројекта, позната и под називом BeoGrid 2025, укључује изградњу трансформаторске станице 400/110 kV Београд 50 (са расплетима 400 kV и 110 kV водова) и двосистемског далековода од ТС Београд 50 до ПРП Чибук 1. Завршетак прве секције коридора се очекује 2028. године.

Преостала секција Северног коридора ће, у складу са жељом за увећањем преносних капацитета на граници Србије и Румуније, обухватати изградњу нове 400 kV везе од РП Ђердап 1 до ТС Портиле де Фиер (у Румунији). Ова секција пројекта би требало да се нађе у погону до краја 2029. године.

2

МАПА ПРОЈЕКТА

ПОЗИТИВНИ УТИЦАЈИ

Пројекат ће дозволити интеграцију великих инсталисаних капацитета обновљивих извора енергије на подручју јужног Баната.

У складу са утврђеним потребама, пројекат ће допринети повећању доступних капацитета на граници између Србије и Румуније.

Пројекат ће потпомоћи интеграцију тржишта електричне енергије и смањење разлика у маргиналним ценама у Југоисточној Европи.

У складу са утврђеним потребама, пројекат ће допринети повећању доступних капацитета на граници између Србије и Румуније.

Пројекат ће потпомоћи интеграцију тржишта електричне енергије и смањење разлика у маргиналним ценама у Југоисточној Европи.

Пројекат ће дозволити интеграцију великих инсталисаних капацитета обновљивих извора енергије на подручју јужног Баната.

Кроз прикључење обновљивих извора енергије на преносни систем, пројекат ће утицати и на смањење емисија штетних гасова.

Изградњом 400 kV вода између Баната и Срема ће се смањити и губици у преносној мрежи 110 kV напонског нивоа између ова два региона.

Пројекат представља и један од кључних ресурса за повећање сигурности напајања великих потрошача у Београду и Срему.

Кроз прикључење обновљивих извора енергије на преносни систем, пројекат ће утицати и на смањење емисија штетних гасова.

Изградњом 400 kV вода између Баната и Срема ће се смањити и губици у преносној мрежи 110 kV напонског нивоа између ова два региона.

Пројекат представља и један од кључних ресурса за повећање сигурности напајања великих потрошача у Београду и Срему.

ВЕСТИ О ПРОЈЕКТУ

  • Чланак са интернет странице еКапија:

https://me.ekapija.com/news/3790605/krece-projekat-koji-ce-beogradu-i-sremu-omoguciti-prenos-energije-vjetra-iz  

  • Чланак са интернет странице портала Данас у коме се пројекат помиње:

https://www.danas.rs/vesti/ekonomija/ems-ne-stopiramo-zakon-o-obnovljivim-izvorima-energije-trazimo-izmene/

  • Чланак са интернет странице Balkan Green Energy News:

https://balkangreenenergynews.com/rs/elektromreza-srbije-planira-pet-novih-interkonekcija-sa-susedima/transbalkanski-koridor-struja.html

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

  • Линк за картицу пројекта у TYNDP 2022 пакету:

https://tyndp2022-project-platform.azurewebsites.net/projectsheets/transmission/341