ПЛАНОВИ РАЗВОЈА – национални – регионални – европски

ЕМС АД има законом прописане обавезе у циљу обезбеђивања одрживог развоја преносног система Републике Србије.

Кроз своју средњорочну и дугорочну стратегију развоја у наредном десетогодишњем, односно двадесетогодишњем периоду, ЕМС АД планира обимна улагања у обнову постојећих и изградњу нових преносних капацитета. Ови инфраструктурни објекти ће унапредити поузданост напајања корисника преносног система и повећати прекограничне капацитете за размену електричне енергије, што је од великог међународног (регионалног) значаја. Планирани међународни пројекти у којима учествује ЕМС АД, сагледани у оквиру TYNDP пакета, ће, као што се може видети на наредној слици, утицати на повећање преносних капацитета на чак шест граница Републике Србије:

У складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије, плановима развоја производног и дистрибутивног система и пословном стратегијом ЕМС АД, улагања у инфраструктуру за пренос електричне енергије су усмерена на следеће циљеве:

  • Повећање сигурности рада преносног система и поузданости напајања корисника преносног система, што је и законска обавеза ЕМС АД,
  • Повећање прекограничних преносних капацитета Републике Србије који имају регионални и пан-европски значај,
  • Уравнотежен, одржив и благовремен развој преносног система са циљем прикључивања нових конвенционалних и обновљивих извора електричне енергије и објеката купаца,
  • Развој тржишта електричне енергије на националном и регионалном нивоу.

У складу са одредбама Закона о енергетици Републике Србије, ЕМС АД најмање једном на сваке две године доноси план развоја за наредни десетогодишњи период.

Агенција за енергетику Републике Србије је доношењем одлуке дала сагласност на десетогодишњи План развоја преносног система Републике Србије за период 2023-2032. Сходно одредбама Закона о енергетици и Закона о коришћењу обновљивих извора енергије, као и резултатима анализе адекватности производње и преносног система из Плана развоја, ЕМС АД је на својој интернет страници објавио и Обавештење о наступању услова за одлагање поступка прикључења електрана које користе варијабилне обновљиве изворе енергије.

При изради националног Плана равоја преносног система, поштују се одредбе дефинисане кроз следећа документа:

Закон о енергетици
Закон о планирању и изградњи Републике Србије
Закон о коришћењу обновљивих извора енергије
Правила о раду преносног система
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године
Национални акциони план за коришћење обновљивих извора енергије (НАПОИЕ)
Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом
Програм остваривања Стратегије развоја енергетика

Осим националних циљева, ЕМС АД је у обавези да своје активности на пољу планирања и реализације инфраструктурних улагања усклађује и са међународним обавезама које је на себе преузела Република Србија. Тако је ЕНТСО-Е асоцијација, чији је ЕМС АД пуноправан члан, дужна да објављује:

  • Пан-европски десетогодишњи план развоја преносне мреже (TYNDP), сваке две године;
  • Регионалне инвестиционе планове, сваке две године (у оквиру TYNDP пакета) – RgIP;
  • Процене адекватности ресурса европског система (ERAA) сваке године.

Представници ЕМС АД активно учествовују у изради свих ових докумената. Пан-европски десетогодишњи План развоја (TYNDP) за различите сценарије удела обновљивих извора у укупној производњи електричне енергије (од конзервативног до „зеленог“) дефинише развој преносне мреже широм Европе у наредном периоду. Представник ЕМС АД, у својству председавајућег Регионалне групе за развој региона континентална југоисточна Европа (RG CSE), координише учешће регионалне групе на изради Пан-европског десетогодишњег Плана развоја, као и регионалних докумената, попут Регионалног инвестиционог плана. Представник ЕМС АД је такође и члан Одбора за контролу квалитета (Quality Control Board) за израду TYNDP пакета.

Архива:

План развоја преносног система 2021-2030.

План развоја преносног система 2020-2029.

План развоја преносног система 2019-2028.

План развоја преносног система 2018-2027.

План развоја преносног система 2017-2026.(2031.)