ПЛАНОВИ РАЗВОЈА – национални – регионални – европски

ЕМС АД има законом прописане обавезе у циљу обезбеђивања одрживог развоја преносног система Републике Србије.

Кроз своју средњорочну и дугорочну стратегију развоја у наредном десетогодишњем, односно двадесетогодишњем периоду, ЕМС АД планира обимна улагања у обнову постојећих и изградњу нових преносних капацитета.

Ови инфраструктурни објекти ће унапредити поузданост напајања корисника преносног система и повећати прекограничне капацитете за размену електричне енергије, што је од великог међународног (регионалног) значаја, имајући у виду да ЕМС АД има интерконективне далеководе према осам суседних држава.

 

У складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије, плановима развоја производног и дистрибутивног система и пословном стратегијом ЕМС АД, улагања у инфраструктуру за пренос електричне енергије су усмерена на следеће циљеве:

Повећање сигурности рада преносног система и поузданости напајања корисника преносног система, што је и законска обавеза ЕМС АД,
Повећање прекограничних преносних капацитета Републике Србије који имају регионални и пан-европски значај,
Уравнотежен, одржив и благовремен развој преносног система са циљем прикључивања нових конвенционалних и обновљивих извора електричне енергије и објеката купаца,
Развој тржишта електричне енергије на националном и регионалном нивоу.
У циљу успешне реализације наведених циљева, непрестаног, систематског и уједначеног развоја преносне мреже у својој надлежности, ЕМС АД сваке године доноси план развоја за наредни десетогодишњи период. Овај период публиковања је усклађен са Директивом 2009/72/ЕЦ Трећег пакета, према којој оператори преносног система у оквиру ЕНТСО-Е имају обавезу да сваке године подносе својим националним регулаторним телима Десетогодишњи план развоја преносног система у њиховој надлежности.

Агенција за енергетику Републике Србије је доношењем одлуке дала сагласност на десетогодишњи План развоја преносног система Републике Србије за период 2021-2030.

При изради националног Плана равоја преносног система, поштују се одредбе дефинисане кроз следећа документа:

Закон о енергетици
Закон о планирању и изградњи Републике Србије
Правила о раду преносног система
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године
Национални акциони план за коришћење обновљивих извора енергије
Програм остваривања Стратегије
Енергетски биланс Републике Србије за 2020. годину
Национални акциони планови, донети у складу са Стратегијом и Програмом

Осим националних циљева, ЕМС АД је у обавези да своје активности на пољу планирања и реализације инфраструктурних улагања усклађује и са међународним обавезама које је на себе преузела Република Србија. У области преноса електричне енергије, те обавезе се огледају кроз Трећи пакет закона у вези Интерног тржишта електричне енергије ЕУ, тачније Регулативи 714/2009. Према овој Регулативи, ЕНТСО-Е асоцијација, чији је ЕМС АД пуноправан члан, дужна је да објављује:

Пан-европски десетогодишњи план развоја преносне мреже (ТYНДП), сваке две године
Регионалне инвестиционе планове, сваке две године
Средњерочне анализе адекватности производног система (МАФ репортс)
Статистичке извештаје везане за прилагођеност производног и преносног система.

 

 

Представници ЕМС АД активно учествовују у изради Пан-европског десетогодишњег Плана развоја (ТYНДП), који, за различите сценарије удела обновљивих извора у укупној производњи електричне енергије (од конзервативног до „зеленог“), дефинише развој преносне мреже широм Европе у наредном периоду. Представник ЕМС АД, у својству председавајућег Регионалне групе за развој региона континентална југоисточна Европа (РГ ЦСЕ), координише учешће регионалне групе на изради Пан-европског десетогодишњег Плана развоја, као и регионалних докумената, попут Регионалног инвестиционог плана. Такође, представник ЕМС АД је члан Управне групе и Одбора за контролу квалитета за израду TYNDP пакета.

 

Архива:

План развоја преносног система 2020-2029.

План развоја преносног система 2019-2028.

План развоја преносног система 2018-2027.

План развоја преносног система 2017-2026.(2031.)