Трансбалкански коридор

О ПРОЈЕКТУ

Пројекат изградње Трансбалканског коридора за пренос електричне енергије се може сматрати једним од најважнијих инфраструктурних пројеката са аспекта како сигурног напајања енергијом потрошача лоцираних у Западној Србији, тако и са тачке гледишта утврђивања Србије као незаобилазног дела коридора за пренос електричне енергије у читавој Југоисточној Европи. Притом се мора нагласити и то да би се овим коридором, сходно мисији и визији ЕМС а.д., стари 220 kV далеководи у Западној Србији заменили новим 400 kV водовима, што ће, осим повећаног преносног капацитета, такође довести и до отварања могућности за прикључење будуће РХЕ Бистрица, која ће, по тренутним сагледавањима, представљати један од најважнијих ресурса за балансирање система у наступајућим годинама. Сходно значају, пројекат је укључен и у најновије издање Пан-европског плана развоја преносних система ENTSO-E, писано 2022. године.

ПРОЈЕКАТ У БРОЈЕВИМА

Завршетак се очекује

2027.

године (по тренутним сагледавањима).

Изградиће се око

320

km нових водова у
Републици Србији.

Пројекат подразумева

1200

MVA инсталисане
снаге трансформаторa.

Улагања износе око

200

милиона евра (у све
секције пројекта).

СЕКЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

1

Прва секција овог пројекта обухватала је изградњу новог двосистемског 400 kV далековод од ТС Панчево 2 према румунској граници, то јест, према ТС Решица у Румунији. Изградња овог далековода, дужине нешто мање од 70 km, са стране ЕМС а.д. је званично завршена у децембру 2017. године.

Друга секција Трансбалканског коридора подразумевала је изградњу 400 kV далековода између ТС Крагујевац 2 и ТС Краљево 3, при чему је, уз овај далековод, било потребно уложити средства и у подизање ТС Краљево 3 на 400 kV напонски ниво. Изградња је завршена средином 2022. године.

2
3

Трећа секција предметног пројекта обухвата изградњу новог двосистемског 400 kV далековода између ТС Обреновац и ТС Бајина Башта, где ће, слично као и код друге секције, бити потребно подићи ТС Бајина Башта на 400 kV. Завршетак изградње се, према плановима, очекује током 2027. године.

Коначно, четврта секција овог пројекта ће подразумевати изградњу новог двосистемског 400 kV далековода који би се протезао од ТС Бајина Башта у Србији до ТС Вишеград у Босни и Херцеговини, односно до ТС Пљевља 2 у Црној Гори. Завршетак радова на овој секцији се планира за 2028. годину.

4

МАПА ПРОЈЕКТА

ПОЗИТИВНИ УТИЦАЈИ

Пројекат ће допринети повећању доступних преносних капацитета на границама Србије са Црном Гором и са Босном и Херцеговином.

Пројекат ће потпомоћи интеграцију тржишта електричне енергије и смањење разлика у маргиналним ценама у Југоисточној Европи.

Пројекат ће омогућити прикључење нове РХЕ Бистрица, једног од најважнијих капацитета за балансирање система у наредном периоду.

Пројекат ће допринети повећању доступних преносних капацитета на границама Србије са Црном Гором и са Босном и Херцеговином.

Пројекат ће потпомоћи интеграцију тржишта електричне енергије и смањење разлика у маргиналним ценама у Југоисточној Европи.

Пројекат ће омогућити прикључење нове РХЕ Бистрица, једног од најважнијих капацитета за балансирање система у наредном периоду.

Кроз прикључење РХЕ Бистрица и повећање преносних капацитета, пројекат ће утицати и на смањење емисија штетних гасова.

Пројекат подразумева замену старе 220 kV мреже новим 400 kV далеководима, што ће умањити и губитке у преносу енергије.

Коначно, пројекат ће представљати један од кључних ресурса за повећање сигурности напајања потрошње у Западној Србији.

Кроз прикључење РХЕ Бистрица и повећање преносних капацитета, пројекат ће утицати и на смањење емисија штетних гасова.

Пројекат подразумева замену старе 220 kV мреже новим 400 kV далеководима, што ће умањити и губитке у преносу енергије.

Коначно, пројекат ће представљати један од кључних ресурса за повећање сигурности напајања потрошње у Западној Србији.

ВЕСТИ О ПРОЈЕКТУ

  • Тема са интернет странице Balkan Green Energy News:

https://balkangreenenergynews.com/rs/tema/transbalkanski-koridor/

  • Чланак са интернет странице РТВ:

https://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/transbalkanski-koridor-za-prenos-struje-zavrsen-do-kraljeva_1349446.html

  • Чланак са интернет странице РТС:

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/ekonomija/5081633/ems-transbalkanski-koridor-struja.html

ГАЛЕРИЈА ПРОЈЕКТА

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

  • Линк за картицу пројекта у TYNDP 2022 пакету:

https://tyndp2022-project-platform.azurewebsites.net/projectsheets/transmission/227

  • Линк ка информацијама о листи PECI пројеката из 2020. године:

https://www.energy-community.org/regionalinitiatives/infrastructure/selection/2020.html

  • Линк за Акциони план CESEC иницијативе:

https://energy.ec.europa.eu/system/files/2020-09/cesec_elec_action_plan_april_2020_update_0.pdf