Прво, периодично и ванредно оверавање бројила електричне енергије

Акционарско друштво “Електромрежа Србије“ Београд – Овлашћено Контролно тело обавља послове контролисања и оверавања бројила електричне енергије у складу са решењем Министарства привреде – Дирекције за мере и драгоцене метале  број: 393-4/0-02-4031/1 од 10.01.2022.год.

 

Регистарски број овлашћеног тела: ОМ 098

Сертификат о акредитацији

Контролно тело врши контролисање и оверавање бројила за индиректно и полуиндиректно прикључење, активне електричне енергије класе тачности: 0,2S , 0,5S , 1, B и C, као и бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3, у складу са важећим законским и подзаконским прописима. Бројила која испуњавају метролошке услове оверавају се у складу са Уверењем о одобрењу типа или Сертификатом о испитивању типа издатом од стране Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ). Поред наваедних услуга, нуди се коришћење испитне опреме у лабораторији по започетом сату и подршка у одржавању мерних претварача.

Да би Контролно тело извршило контролисање и оверавање бројила електричне енергије, потребно је доставити на адресу: Акционарско друштво “Електромрежа Србије“ Београд, Војводе Степе 412, Београд, следећа документа:

 1. Попуњен Захтев за оверавање бројила, евидентиран и потписан,
 2. Захтев за оверавање бројила – .doc
 3. Захтев за оверавање бројила – .pdf
 4. Спецификацију бројила за оверавање са позивом на евиденциони број захтева,
 5. Спецификација бројила за оверавање – .doc
 6. Спецификација бројила за оверавање – .pdf
 7. Доказ о уплати административне таксе (копија уплатнице)
 8. Подаци за уплату таксе за оверавање бројила

За одређивање цене услуге контроле и овере трофазних бројила активне и реактивне електричне енергије примењује се важећи Ценовник ЕМС АД Београд.

Након преиспитивања захтева од стране руководства Контролног тела, подносилац захтева добија понуду за услугу и уколико се слаже са условима из понуде потписује Уговор о контролисању/оверавању бројила, односно услуге из Захтева за понуду.

Услови Овлашћеног тела за пријем и оверавање бројила електричне енергије:

 1. Двосмерна бројила се рачунају као два независна бројила;
 2. Бројила морају бити чиста, без видљивих механичких и електричних оштећења;
 3. Бројила морају имати упутство за монтажу и руковање;
 4. Трошкове транспорта доставе и преузимања бројила сноси подносилац захтева за oверавање;
 5. Све информације добијене од подносиоца захтева за оверавање бројила електричне енергије, као и информације настале током контролисања сматарају се поверљивим и не могу се објављивати и давати неовлашћеним лицима;
 6. За бројила код којих постоји могућност уласка у режим подешавања метролошких параметара од стране корисника, подносилац захтева је дужан да уз бројила достави сву неопходну документацију и алате за индентификацију, очитавање и заштиту законски релевантног софтвера.

По завршеном послу, подносилац захтева добија рачун за накнаду трошкова услуга контролисања и оверавања бројила електричне енергије. По извршеној уплати накнаде трошкова, подносилац захтева ће бити обавештен о времену и месту преузимања бројила или ако се другачије уобличи у Уговору о извршењу услуге.

У случају незадовољства у вези са радом Контролног тела, подносилац захтева може да поднесе приговор или жалбу Контролном телу. На решење донето од стране Контролног тела у првостепеном поступку, у року од 15 дана подносилац захтева може у другостепеном поступку да поднесе жалбу Дирекцији за мере и драгоцене метале, али да при томе обавести и Контролно тело у писаном облику.

У случају штете настале од тренутка пријема бројила од стране Контролног тела до тренутка предаје бројила подносиоцу захтева, подносиоцу захтева ће бити надокнађена штета која је обезбеђена полисом осигурања.

Контролно тело је одговорно, кроз уговором преузете правне обавезе, за управљање свим информацијама добијеним или насталим током обављања активности контролисања и оверавања бројила електричне енергије.

Све информације добијене од подносиоца захтева за оверавање бројила електричне енергије као и инфорамције настале током контролисања сматарају се поверљивим и не могу се објављивати и давати неовлашћеним лицима.

За додатна обавештења обратите се на:
Тел: +381 11 39 81 244
е-маил: laboratorija@ems.rs 

               milorad.bibic@ems.rs