У Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ Београд израђују се инвестициони планови који се односе на улагање у инфраструктуру за пренос електричне енергије и остале пројекте неопходне за функционисање преносног система и могу се поделити на План инвестиција у преносни систем за трогодишњи период и План осталих инвестиција.

Планирана финансијска средства прве године из Плана осталих инвестиција и Плана инвестиција у преносни систем за трогодишњи период чине Годишњи инвестициони план (ГИП). Планирана средства у ГИП су део капиталних улагања ЕМС АД које се планирају Годишњим програмом пословања (ГПП).

Расположивост инвестиционих средстава и њихова планирана расподела на пројекте одражавају најбољу намеру компаније да улаже у развој у току инвестиционог периода. Циљ инвестиционих планова је да испуне захтеве на ефикасан и економичан начин, уз уважавање одређених техничких критеријума.

Детаљније информације

План инвестиција у преносни систем 2022-2024.

Архива:

План инвестиција у преносни систем 2021-2023.

План инвестиција у преносни систем 2020-2022.

План инвестиција у преносни систем 2019-2021.

План инвестиција у преносни систем 2018-2020.

План инвестиција у преносни систем 2017-2019.