Информације од јавног значаја представљају информације којима располажу органи јавне власти, укључујући и правна лица које оснива или финансира државни орган, а које су настале у вези са радом тог органа. Оне се могу односити на све теме за које постоји оправдано интересовање јавности.

Свако заинтересовано лице има право на приступ информацијама од јавног значаја путем увида у документ који садржи тражену информацију, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.

У складу са начелима транспарентности и јавности рада, информације о пословању Електромреже Србије доступне су свим заинтересованим странама.

Овлашћено лице за слободан приступ информацијама од јавног значаја у ЕМС АД је Тамара Црвеница (+381 11 3330-645; tamara.crvenica@ems.rs).

Захтев за приступ информацији од јавног значаја