У организационој јединици за Правне послове обављају се послови стратешке подршке управљању друштвом, правног заступања друштва, израде и усаглашавања општих аката и уговора, привредно правни послови, послови из области права енергетике, имовинско правни послови, обезбеђивање опште усклађености са домаћом и међународном регулативоммеђународно правна сарадња и правна подршка извршењу обавеза које проистичу из међународних прописа из области енергетике.  

 

Регулисање статусног положаја ЕМС АД и повезаних друштава, подршка органима управљања, корпоративним функцијама, управљање здрављем и безбедношћу на радуправни послови везани за решавање стамбених потреба запослених,  поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и захтевима трећих лица као и управљање документима у канцеларијском пословању се такође обављају у оквиру ове функције.  

 

Правни послови пружају и правну подршку пословима прикључења на преносни систем и  правну подршку регулисању рада и управљања преносног система и тржишта електричне енергије. Такође, ова организациона јединица пружа правну подршку активностима других функција као и свим организационим јединицама, радним групама и пројектним тимовима ЕМС АД у домену нормативне делатности друштва, послова набавки, продаје, располагања имовином итд.