Послови преноса електричне енергије расподељени су између три организационе јединице:

Дирекција за одржавање преносног система обезбеђује поуздан и безбедан рад преносног система кроз превентивно и интервентно одржавање исправности рада елемената, објеката и система у оквиру преносне мреже. Такође, врши се и планирање, организација и реализација инвестиционог одржавања путем израде планова инвестиционог одржавања, пројектних задатака, интерне техничке контроле документације и стручног наѕора. У оквиру ове дирекције су руковаоци преносних објеката коју наѕиру њихов рад и пружају техничку подршку управљању преносним системом.

У ЕМС АД су формирана три регионална центра одржавања за објекте и елементе преносног система – Београд, Нови Сад и Крушевац.

Дирекција за техничку подршку преносном систему задужена је за планирање развоја елемената и објеката преносног система, техничку и технолошку подршку процесу одржавања елемената, објеката и система у оквиру преносне мреже, праћење стања елемената, објеката и система преносне мреже и предлагање планова мера и развоја. У овој дирекцији се развијају и прати примена техничких стандарда за потребе послова одржавања и инвестиција у развој преносне мреже и спроводи се технолошки наѕор. Поред тога, израђује се, прибавља и врши техничка контрола пројектно-техничке документације за потребе одржавања и инвестиција у развој преносне мреже, али и пружа техничка подршка пословима прикључења и повезивања на преносну мрежу кроз издавање мишљења, услова, пројектних задатака и слично.

У АССЕТ контролном центру се израђују планови одржавања и прати реализација ових планова, планирају се и спроводе набавке за потребе одржавања преносног система, прате се трошкови одржавања и управља се залихама материјала и опреме. Такође, из овог центра се управља пројектима унапређења одржавања и експлоатације преносног система. Рад Ассет центра се заснива на коришћењу модерног Ассет Манагемент електронског система који са техничке стране доноси бољи увид у стање опреме, омогућује унапређење перформанси и повећање поузданости елемената преносног система, а са пословне стране рационално коришћење расположивих ресурса, оптимизацију трошкова и стално унапређење самог процеса одржавања.