Централно-балкански коридор

О ПРОЈЕКТУ

Централно-балкански коридор прати тенденције истакнуте кроз неке од пројеката који би требало да му претходе, попут Трансбалканског коридора и Северног (CSE) коридора за пренос електричне енергије. Те тенденције се, пре свега, базирају на позиционирању Србије као једног од кључних чворишта система за пренос у целој Југоисточној Европи. Притом ће овај пројекат том циљу допринети кроз директно повећавање капацитета на граници Србије и Бугарске, као и кроз градњу новог 400 kV правца за размену енергије између источних и западних делова региона. Поред тога, прва секција овог коридора, у оквиру које ће се изградити нови двосистемски далековод од Јагодине до Пожаревца, замишљена је као веома важан алат и за олакшавање интеграције обновљивих извора у Јужном Банату и околини Костолца, и за повећавање поузданости напајања конзума у Јагодини, Крагујевцу и другим градовима Централне Србије електричном енергијом. Пројекат је укључен и у Пан-европски план развоја преносних система из 2022. године.

 „…, писано 2022. године“.

ПРОЈЕКАТ У БРОЈЕВИМА

Завршетак се очекује

2034.

године (по тренутним сагледавањима).

Изградиће се око

310

km нових водова у
Републици Србији.

Планирају се

2

нова постројења на
400 kV нивоу.

Улагања износе око

195

милиона евра (у све
секције пројекта).

СЕКЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

1

Прва секција овог пројекта обухватаће изградњу новог 400 kV постројења у близини Пожаревца, као и подизање новог двосистемског далековода који ће повезати то постројење са постојећом ТС 400/110 kV Јагодина 4. Сходно доступним информацијама, завршетак ове секције се очекује 2030. године.

Друга секција овог коридора ће подразумевати градњу новог далековода преко државне границе Србије и Бугарске, при чему ће постројења која ће се повезати тим водом бити позната по завршетку одговарајуће студије. У сваком случају, овај вод би требало да се нађе у погону 2034. године.

2
3

Трећа секција предметног коридора обухвата изградњу 400 kV правца од ТС Ниш 2, преко ТС Крушевац 1, до ТС Краљево 3, при чему ће и ТС Крушевац 1 морати да буде подигнута на 400 kV напонски ниво. Узимајући у обзир обим потребних радова, завршетак ове секције се предвиђа за 2034. годину.

Четврта и последња секција Централно-балканског коридора подразумева нови далеководни правац од ТС Краљево 3, преко потпуно новог РП 400 kV Пожега, до локације Вардиште, где ће се овај вод повезати са IV секцијом Трансбалканског коридора. То ће, такође, бити обављено до 2034. године.

4

МАПА ПРОЈЕКТА

ПОЗИТИВНИ УТИЦАЈИ

Сходно потребама, пројекат ће допринети повећању доступних преносних капацитета на граници Републике Србије и Бугарске.

Пројекат ће потпомоћи интеграцију тржишта електричне енергије и смањење разлика у маргиналним ценама у Југоисточној Европи.

У складу са примљеним захтевима инвеститора, овај пројекат ће олакшати интеграцију обновљивих извора енергије у Јужном Банату и Костолцу.

Сходно потребама, пројекат ће допринети повећању доступних преносних капацитета на граници Републике Србије и Бугарске.

Пројекат ће потпомоћи интеграцију тржишта електричне енергије и смањење разлика у маргиналним ценама у Југоисточној Европи.

У складу са примљеним захтевима инвеститора, овај пројекат ће олакшати интеграцију обновљивих извора енергије у Јужном Банату и Костолцу.

Поред интеграције обновљивих извора, пројекат ће допринети очувању окружења и претежном употребом постојећих траса.

Пројекат подразумева замену старе 220 kV мреже новим 400 kV далеководима, што ће умањити и губитке у преносу енергије.

Коначно, пројекат ће представљати један од кључних ресурса за повећање сигурности напајања потрошње у Централној Србији.

Поред интеграције обновљивих извора, пројекат ће допринети очувању окружења и претежном употребом постојећих траса.

Пројекат подразумева замену старе 220 kV мреже новим 400 kV далеководима, што ће умањити и губитке у преносу енергије.

Коначно, пројекат ће представљати један од кључних ресурса за повећање сигурности напајања потрошње у Централној Србији.

ВЕСТИ О ПРОЈЕКТУ

  • Чланак са странице Balkan Green Energy News у коме се помиње коридор:

https://balkangreenenergynews.com/rs/elektromreza-srbije-planira-pet-novih-interkonekcija-sa-susedima/

  • Чланак са интернет странице Танјуг у коме се помиње коридор:

https://www.tanjug.rs/ekonomija/srbija/7111/elektromreza-srbije-planira-ulaganja-od-900-miliona-evra-u-prenosni-sistem-do-2030-godine/vest

  • Чланак са интернет странице еКапија у коме се помиње коридор:

https://www.ekapija.com/news/3936250/predstavljen-projekat-transbalkanskog-koridora-u-elektromrezi-srbije-vredan-31-mil-eur

ГАЛЕРИЈА ПРОЈЕКТА

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

  • Линк за картицу пројекта у TYNDP 2022 пакету:

https://tyndp2022-project-platform.azurewebsites.net/projectsheets/transmission/342