Рад преносног система и тржишта електричне енергије, поред закона и подзаконских аката, уређени су низом правила којима се обезбеђујy сигурност, поузданост и транспарентност. Ова правила доноси оператор преносног система Електромрежа Србије уз сагласност Агенције за енергетику Републике Србије.

Правила о раду преносног система у складу са чланом 116. Закона о енергетици  уређују, између осталог, услове за сигуран и поуздан рад преносног система, планирање развоја преносног система, приступ преносном систему, рад преносног система, коришћење и одржавање објекта, мерење електричне енергије, као и обавезе корисника и оператора преносног система.

Правилима о раду тржишта електричне енергије уређују се питања која су неопходна за функционисање тржишта електричне енергије, укључујући балансну одговорност учесника на тржишту, балансно тржиште, обезбеђење плаћања, обрачун електричне енергије за потребе балансирања, као и начин обезбеђивања системских услуга.

Правила о објављивању кључних тржишних података дефинишу одговорности оператора преносног система, оператора дистрибутивног система, произвођача електричне енергије и крајњег купца у вези са објављивањем тржишних података.

Правилима за расподелу права на коришћење прекограничних преносних капацитета дефинисан је поступак и начин расподеле права коришћења прекограничних преносних капацитета.

Правилима о издавању гаранција порекла предвиђене су садржине гаранције порекла, поступак издавања, преношења и престанка важења, начин вођења регистра, надзор и остала значајна питања.

Правила за прикључење објеката на преносни систем и Правила о изменама правила за прикључење објеката на преносни систем у складу са чланом 117. Закона о енергетици, која се примењују у поступку прикључења објеката који се прикључује на преносни систем и део дистрибутивног система којим управља оператор преносног система.

Процедура за прикључење на преносни систем представља транспарентну, ефикасну и недискриминаторну процедуру која садржи редослед активности оператора преносног система и подносиоца захтева за прикључење, као и рокове у поступку прикључења објеката на преносни систем.

Правила за обуставу и поновно покретање тржишних активности дефинисанa су за случајеве у којима оператор преносног система може обуставити тржишне активности у области електричне енергије и уређује се поступак за поновно успостављање обустављених тржишних активности.