Преносни систем у Републици Србији чине далеководи, каблови, трансформаторске станице и разводна постројења напона 400 кВ, 220 кВ и 110 кВ, изузев трансформаторских станица 110/х кВ које су део дистрибутивног система.

На преносни систем су са једне стране прикључени производни објекти, а са друге дистрибутивни систем и објекти купаца (индустријски комплекси и електро-вучна постројења железнице). Осим тога, наш преносни систем је повезан са свим преносним системима у суседним државама.

Основна сврха преносног система, уз дистрибутивни систем, је да омогући поуздан пренос електричне енергије од производних објеката до крајњих купаца, као и међународну размену електричне енергије.

У табелама је дат преглед капацитета преносног система: број и дужина далековода, број и дужина каблова и број постројења и трансформатора са инсталисаном снагом трансформације.

Далеководи ЕМС АД31.12.2020.
400 kVБрој далековода38
Дужина далековода (км)1.798,70
220 kVБрој далековода47
Дужина далековода (км)1.782,66
110 kVБрој далековода374
Дужина далековода (км)5.998,35
<110 kVБрој далековода12
Дужина далековода (км)230,90
УКУПНОБрој далековода484
Дужина далековода (км)9.861,78
УКУПНО СА КиМБрој далековода533
Дужина далековода (км)10.914,01
Постројења ЕМС АД 31.12.2020.
400/x kV/kVБрој постројења20
Број трансформатора30
Инсталисана снага (МВА)9.750
220/x kV/kVБрој постројења14
Број трансформатора29
Инсталисана снага (МВА)5.481,5
110/x kV/kVБрој постројења9
Број трансформатора16
Инсталисана снага (МВА)751
УКУПНОБрој постројења43
Број трансформатора75
Инсталисана снага (МВА)15.982,5
УКУПНО СА КиМБрој постројења49
Број трансформатора85
Инсталисана снага (МВА)17.474