Под појмом приступа систему за пренос електричне енергије се подразумева континуирано коришћење система за пренос електричне енергије од стране енергетских субјеката прикључених на овај систем у сврху предаје односно преузимања електричне енергије. Услуга приступа систему за пренос електричне енергије представља услугу коју АД Електромрежа Србије као оператор преносног система пружа енергетским субјектима прикљученим на преносни систем, и по основу које остварује приход. Услови и начин утврђивања максимално одобреног прихода АД Електромрежа Србије се уређују Методологијом за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије коју доноси Агенција за енергетику РС, и на основу које АД Електромрежа Србије предлаже цене приступа систему за пренос електричне енергије. Сагласност на цене приступа систему за пренос електричне енергије даје Агенција за енергетику РС. Приход по основу пружања услуге приступа систему за пренос електричне енергије представља најзначајнији и најдоминантнији извор прихода АД Електромрежа Србије. Обрачунски период за који се врши обрачун приступа је период који започиње од 07:00 часова првог календарског дана у месецу и траје до 07:00 часова првог календарског дана у наредном месецу. Проблематика приступа систему за пренос електричне енергије се уређује Уговором о приступу систему за пренос који закључују АД Електромрежа Србије и енергетски субјекат који је обвезник плаћања услуге приступа. Прва примена тарифе за приступ преносном систему је започела 1. јануара 2008.године.

ЦЕНЕ ПРИСТУПА СИСТЕМУ ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Савет Агенције за енергетику дао је сагласност на Одлуку о цени приступа систему за пренос електричне енергије АД Електромрежа Србије 24.септембра 2021. године дописом бр. 501/2021-Д-02/1.
Одлука о утврђивању цена за приступ систему електричне енергије објављена је у Службеном гласнику РС број 95/2021 од 01.10.2021. године и примењује се од 01.10. 2021. године.
Цене за приступ систему за пренос електричне енергије исказују се по тарифама утврђеним по Методологији за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије која је донета на Савету Агенције за енергетику РС 26. септембра 2012. године („Службени гласник РС”, бр. 93/12, 123/12, 116/14, 109/15, 98/16 и 99/18, 4/19, 158/20 и 71/21).

 

Тарифни елемент

Тарифа

Јединица мере

Цена у дин. по јединици мере од 01. 02. 2021.

Цена у дин. по јединици мере од 01. 10. 2021.

Активна снага

одобрена снага

kW

53,9973

59,3603

 

прекомерна снага

kW

215,9892

237,4412

Активна енергија

виша дневна тарифа за активну енергију

kWh

0,4222

0,4742

 

нижа дневна тарифа за активну енергију

kWh

0,2111

0,2371

Реактивна енергија

реактивна енергија

kvarh

0,2099

0,2863

 

прекомерна реактивна енергија

kvarh

0,4198

0,5727

 

ВЕЗЕ КА ДОКУМЕНТИМА КОЈИ УРЕЂУЈУ ПРИСТУП СИСТЕМУ ЗА ПРЕНОС

Сагласност на Одлуку о цени приступа систему за пренос електричне енергије >>линк >>

Mетодологија за одређивање ценe приступа систему за пренос електричне енергијe >>>линк <<<<

Модел Уговора о приступу преносном ситему између АД Електромрежа Србије и енергетског субјекта који је обвезник плаћања услуге приступа: >линк >

Mодел Уговора о приступу преносном систему за повлашћеног произвођача електричне енергије: >линк >

Mодел Уговора о приступу преносном систему за произвођача електричне енергије: >линк >