„Одступање балансне групе за коју је одговорна БОС се одређује на основу укупне пријављене позиције, укупне очитане позиције и ангажоване балансне енергије у тој балансној групи.
 

О=УПП+УОП+БЕН

Укупна пријављена позиција сваке балансне групе на тржишту електричне обухвата све прихваћене блокове прекограничне и интерне размене електричне енергије те балансне групе из последњег прихваћеног дневног плана рада:

Укупна очитана позиција сваке балансне групе на тржишту електричне енергије обухвата потврђене очитане вредности преузете и предате електричне енергије на местима примопредаје те балансне групе у преносном и дистрибутивном систему:

Ангажована балансна енергија сваке балансне групе одређује се на основу ангажоване секундарне регулације и датих налога за терцијарну регулацију балансним ентитетима у оквиру те балансне групе“

Календар обрачуна и плаћања на тржишту електричне енрегије можете наћи на следећем линку.