Учесник на тржишту са седиштем у Републици Србији који жели да добије статус БОС треба да се региструје у Новом енергетском регистру (НЕРА) и поднесе Пријаву за регистрацију оператору преносног система.

Учесник на тржишту са седиштем у иностранству који жели да стекне статус БОС треба да се региструје у Новом енергетском регистру (НЕРА) и поднесе Пријаву за регистрацију оператору преносног система са следећом документацијом:

1. Скениран оригинал извода из пословног или судског регистра, не старији од 3 месеца.

2. Скениран оригинал потврде да се против подносиоца пријаве не води стечајни и ликвидациони поступак, издат од стране надлежне институције, не старији од 3 месеца.

3. Биланс стања и Биланс успеха са извештајем независног ревизора за претходне три године.

        НЕРА онлајн платформа за регистрацију – Корисничко упутство 

        Уговор  о балансној одговорности – банкарске гараницје

        Уговор о балансној одговорности са наменским депозитом

        Изајава о преносу балансне одговорности за крајњег купца или произвођача

        Изјава о преносу балансне одговорности за снабдевача или снабдевача на велико