Правила о издавању гаранција порекла за Србију и неопходни регистрациони обрасци за учешће у систему гаранција порекла у Србији

Власници налога у Регистру гаранција порекла у Србији могу бити само следећи субјекти:

  1. произвођачи електричне енергије из обновљивих извора регистровани код Министарства

  1. снабдевачи и/или снабдевачи на велико са активном лиценцом издатом од стране националне регулаторне агенције

За регистрацију налога потребно је доставити следеће:

  1. Захтев за регистрацију корисничког налога,
    1. Решење о стицању статуса произвођача из обновљивих извора енергије – за произвођача ел.ен. из обновљивих извора

    1. Решење о издавању лиценце за снабдевање на велико електричном енергијом, односно решење о издавању лиценце за снабдевање електричном енергијом – за снабдевача и снабдевача на велико

     2. Извод или оверена копија извода из судског или привредног регистра (за стране учеснике)
     3. Копија пасоша / личне карте или друге легитимације за сваког овлашћеног представника

Захтев за регистрацију и осталу документацију је потребно доставити на адресу електронске поште (grexel-info@ems.rs).

Само Власник налога (тј. Регистрант) који је уједно и власник електране, која се налази у Србији, може регистровати своју електрану у Регистру електрана достављањем Обрасца за регистрацију електране и Мерног дијаграма

*Производну декларацију/декларацију о потрошњи Регистрант доставља само у специјалним случајевима (пумпно-акумулационо постојење и биомаса)

Електрана може бити регистрована, само ако испуњава квалификациони услов за EECS гаранцију порекла:

  • да се налази у Србији;

  • да буде регистрована у регистру произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије код Министарства и

  • да не сме бити у систему подстицаја за тренутну производњу електричне енергијe


Захтев за регистрацију / Образац за измену корисничког налога

Правила о издавању гаранција порекла

Правила о издавању гаранција порекла – скен

Уговор о регистрацији (енглеско – српска верзија у .docx формату)

Образац за затварање налога у Регистру

Образац за регистрацију електране

Производна декларација / декларација о потрошњи