Тамара Црвеница

Извршни директор за правне и опште послове и оперативни директор
  • tamara.crvenica@ems.rs
  • +381 11 3330-645
  • Кнеза Милоша 11, 11000 Београд

Тамара Црвеница је оперативни директор и извршни директор за правне и опште послове у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“, Београд. Дипломирани је правник. Има положен стручни испит за рад у државним органима и положен правосудни испит. Радно искуство је стекла у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Управи за заједничке послове, на пословима водећег правника за управни поступак и заступања, затим у ЕМС-у руководећи радом Службе за право енергетике и заступање као и радом у Агенцији за енергетику Републике Србије на пословима вишег стручног сарадника за управно правне послове. У ЕМС поново долази 2012. године, од када је на пословима извршног директора за правне послове, члан Извршног одбора, а затим Одбора директора. Заступник је ЕМС АД од 2014.године са посебним овлашћењима да заступа компанију у свим поступцима који се воде пред државним и другим органима.
Обавља најсложеније правне послове у домаћем и међународном правном промету од значаја за компанију, организује и усмерава обављање правних послова из домена рада правне функције, предлаже предузимање мера, односно доношење одговарајућих одлука, сарађује са надлежним државним органима, спроводи налоге правосудних и управних органа као и других државних органа и организација, учествује у раду стручних тела и комисија.

Похађала је више стручних семинара из области права у земљи и иностранству.

Тамара Црвеница је рођена 1977. године у Београду, удата је и мајка двоје деце