Законски оквир

Процес прикључења објеката на преносни систем Републике Србије се спроводи у складу са следећим регулативама:

  • Закон о енергетици ( „Службени гласник РС“ бр. 145/14);
  • Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09,81/09,-исправка, 64/10 -УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14);
  • Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС“ бр.63/2013);
  • Правилник о енергетској дозволи („Службени гласник РС“ бр. 15/15);
  • Правила о раду преносног система ( „Службени гласник РС“ бр. 91/15);
  • Методологија о критеријумима и начину одређивању трошкова Прикључка на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије;
  • Правилник о одређивању трошкова прикључења на систем за пренос електричне енергије;
  • Процедура за прикључење објеката на преносни систем (усвојена од стране Агенције за енергетику Републике Србије сходно члану 117. Закона о енергетици);
  • Упутство за прикључење објеката на преносни систем.

Кључни кораци у процесу прикључења

Израда Студије прикључења Објекта;
Израда планске и техничке документације и прибављање потребних дозвола за изградњу Прикључка;
Праћење градње Прикључка;
Одобрење за прикључење Објекта;
Провера испуњености техничких услова из одобрења за прикључење Објекта, потписаних уговора и Правила о раду преносног система.

Израда Студије прикључења

Студијом прикључења се дефинише могућ начин прикључења на преносни систем, а њен прилог су документа неопходна за даљу израду техничке документације и прибављање потребних дозвола (Мишљење Оператора преносног система, Технички услови и Пројектни задаци).

За објекат произвођача и купца са посебним карактеристикама врши се и провера квалитета електричне енергије, анализа динамичких прелазних процеса, провера усаглашености Објекта са Правилима о раду преносног система.

Процедура: Поступак израде Студије прикључења се иницира подношењем Захтева за израду Студије прикључења Објекта на преносни систем.

Оператор преносног система ће размотрити Захтев и упутити подносиоцу Захтева предлог Уговора о изради Студије прикључења Објекта на преносни систем и информацију о именованом Руководиоцу пројекта прикључења за дати Објекат од стране Оператора преносног система.

Након што Оператор преносног система и купац/произвођач закључе Уговор о изради Студије прикључења Објекта на преносни систем приступа се изради Студије прикључења на преносни систем.

Израда планске и техничке документације и прибављање потребних дозвола за изградњу Прикључка

У овој фази процеса прикључења Објекта спроводе се следеће активности: решавање имовинско – правних односа на земљишту потребном за изградњу прикључног далековода и прикључно разводног постројења, обезбеђивање израде и прописане контроле комплетне планске и пројектно-техничке документације, прибављање потребних услова и дозвола за Прикључак (локацијских услова и грађевинске дозволе), што обухвата припрему Идејног решења за локацијске услове, припрему и ревизију Идејног пројекта, израду и техничку контролу Пројекта за грађевинску дозволу, израду и прибављање одобрења на Студију утицаја на животну средину и сву осталу потребну документацију сагласно позитивним прописима Републике Србије.

Процедура: Поступак израде планске и техничке документације и прибављање потребних дозвола за изградњу Прикључка се иницира подношењем Захтева за Уговор о изради планске и техничке документације и прибављању потребних дозвола за изградњу Прикључка.

Оператор преносног система ће размотрити Захтев и упутити подносиоцу Захтева предлог Уговора о изради планске и техничке документације и прибављању потребних дозвола за изградњу Прикључка.

Након што Оператор преносног система и купац/произвођач закључе Уговор о изради планске и техничке документације и прибављању потребних дозвола за изградњу Прикључка, може се приступити његовој реализацији према Плану активности који су међусобно усагласили Оператор преносног система и купац/произвођач (исти чини саставни део овог Уговора).

Праћење градње Прикључка

Међусобна права и обавезе Оператора преносног система и купца/произвођача у циклусу градње Прикључка регулише се путем Уговора о праћењу градње Прикључка.

Процедура: Поступак праћења градње Прикључка се иницира подношењем Захтева за закључивање Уговора о праћењу градње.

Оператор преносног система ће размотрити Захтев и упутити подносиоцу Захтева предлог Уговора о праћењу градње Прикључка.

Након што Оператор преносног система и купац/произвођач закључе Уговор о праћењу градње Прикључка, може се приступити његовој реализацији према Плану активности који су међусобно усагласили Оператор преносног система и купац/произвођач (исти чини саставни део овог Уговора).

Одобрење за прикључење Објекта

Одобрење за прикључење Објекта на преносни систем дефинише: место прикључења на систем, начин и техничке услове прикључења, трошкове прикључења, потребна испитивања усаглашености са Правилима о раду преносног система, инсталисани капацитет, одобрену снагу, место примопредаје енергије и начин мерења енергије и снаге, као и рок за физичко прикључење Објекта.

Процедура: Поступак израде Решења о одобрењу за прикључење Објекта се иницира подношењем Захтева за издавање Одобрења за прикључење Објекта произвођача на преносни систем и Захтева за издавање Одобрења за прикључење Објекта купца на преносни систем.

Оператор преносног система је дужан да одлучи о захтеву за прикључење објекта купца у року од 30 дана од дана пријема комплетног писменог захтева, односно за прикључење објекта произвођача у року од 60 дана од дана пријема комплетног писменог захтева.

Провера испуњености техничких услова из одобрења за прикључење објекта

Након изградње Објекта и Прикључка неопходно је проверити да ли постоје неусаглашености са Правилима о раду преносног система.

Процедура: Поступак провере испуњености техничких услова за прикључење, покреће купац/произвођач подношењем Захтева за проверу испуњености техничких услова за прикључење.

Након што Оператор преносног система и купац/произвођач усагласе и потпишу план реализације Протокола за пуштање Објекта у погон са подносиоцем Захтева отпочиње се са провером испуњености техничких услова за прикључење.

Експлоатација Објекта

У циљу утврђивања услова експлоатације објекта који ће бити прикључен на преносни систем Републике Србије неопходно је да Оператор преносног система и купац/произвођач усагласе и потпишу Уговор о експлоатацији Објекта.

Уговор о експлоатацији Објекта, поред општих елемената уговора садржи и:
списак објеката на које се Уговор односи;
границе власништва на примарној, секундарној и осталој опреми;
надлежне центре управљања Оператора преносног системаи корисника преносног система;
списак овлашћеног особља за техничку сарадњу;
размену техничке документације;
техничке параметре који се односе на мерење електричне енергије;
поверљиве податке на основу критеријума из Правила.

Контакт

За све информације о поступку прикључења на преносни систем, заинтересоване стране се могу обратити Оператору преносног система на е-маил адресу: prikljucenje@elektromreza.rs