ЕМС АД Београд као оператор преносног система у Републици Србији одговоран је за расподелу права на коришћење расположивих прекограничних преносних капацитета на интерконективним везама електроенергетског система Србије.