Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд објављује позив за наменско уступање опремљеног простора за припрему и послуживање хране и пића за запослене путем прикупљања писмених понуда
       
ОПИС УСЛУГЕ

ОБРАЗАЦ ЦЕНА


Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд (у даљем тексту: ЕМС АД) објављује позив за уступање опремљеног простора за припрему и послуживање хране и пића за запослене у постојећим капацитетима ЕМС АД – ресторану са припадајућом дистрибутивном кухињом уступањем без накнаде коришћења дела пословног објекта у улици Војводе Степе број 412.
 
Простор површине 474,48 м2, може се погледати сваког радног дана у периоду од 10 до 12 часова до датума истека рока за подношење понуде, уз претходну најаву дан раније лицу за контакт.
Поступак избора најповољнијег понуђача обавиће се прикупљањем писаних понуда. Понуђач у понуди доставља појединачне цене за сваку групу производа са ПДВ-ом у свему према Ценовнику.
Услов за подношење понуде:

  • да је понуђач регистрован за обављање делатности производње и послуживања хране односно делатности кетеринга,
  • да послове припреме и послуживања хране и пића обавља минимум 24 месeцa од дана објављивања јавног позива;
  • да је регистрован у Централном регистру привредних субјеката;
  • да располаже са минимално 5 лица у радном односу;
  • да испуњава неопходни финансијски капацитет;
  • да понуђач није био у блокади у последњих 24 месeцa од дана објављивања јавног позива;
  • да поседује позитивне референце од најмање 3 наручиоца о организовању припреме и организације хране за минимум 150 људи.

Комисија ЕМС АД ће размотрити све благовремене понуде и предложити да се уговор закључи са понуђачем који:
• понуди најнижу укупну цену понуђеног асортимана из Ценовника (60 бодова).
• понуди најбољи додатни асортиман у погледу бројности, разноврсности и цене (20 бодова);
• добије најбољу оцену од стране Комисије ЕМС АД приликом дегустације понуђеног асортимана (20 бодова).
Понуђач је у обавези да, у случају да буде изабран, на име гаранције за добро извршење посла достави сопствену бланко меницу без протеста, са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Понуде треба доставити у затвореним ковертама на архиву Акционарског друштва Електромрежа Србије Београд, БЕОГРАД, Кнеза Милоша 11, до 12 часова 06.12.2021.године, са назнаком: ПОНУДА ЗА НАМЕНСКО УСТУПАЊЕ ОПРЕМЉЕНОГ ПРОСТОРА ЗА ПРИПРЕМУ И ПОСЛУЖИВАЊЕ ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ – НЕ ОТВАРАТИ!
Лице за контакт: Оливера Прокопић 064/8170918 или електронским путем olivera.prokopic@ems.rs

Leave A Comment