Одлуком 362/2023-Д-01/8 од 28. марта 2024. године, Агенција за енергетику Републике Србије (у даљем тексту: Агенција) је дала сагласност на План развоја преносног система Републике Србије за период од 2023. до 2032. године (у даљем тексту: План развоја). На основу члана 112. Закона о енеретици („Службени гласник РС“, бр.145/14, 95/18-др. закон, 40/21, 35/23-др. закон и 65/23) и члана 67а Закона о коришћењу обновљивих извора енергије („Службени гласник РС“, бр. 40/21 и 35/23), приликом израде Плана развоја је спроведена и анализа адекватности производње и преносног система (у даљем тексту: анализа адекватности). У складу са чланом 67а став 2. Закона о коришћењу обновљивих извора енергије, уколико спроведена анализа адекватности укаже на ризике по сигуран рад електроенергетског система услед недостатка резерве за балансирање система, као и на постојање оправданости мере одлагања прикључења, оператор преносног система објављује на својој интернет страници, у року од десет радних дана од давања сагласности Агенције на план развоја преносног система, а чији је саставни део анализа адекватности, обавештење о наступању услова за одлагање поступка прикључења електрана које користе варијабилне обновљиве изворе енергије.

У складу са наведеним задужењем и резултатима анализе адекватности дате у Плану развоја преносног система за период од 2023. до 2032. године, ЕМС АД овим путем обавештава све заинтересоване стране о наступању услова за одлагање поступка прикључења електрана које користе варијабилне обновљиве изворе енергије услед утврђеног постојања ризика по сигуран рад електроенергетског система због недостатка резерве за балансирање система. Члан 67а став 4. Закона о коришћењу обновљивих извора енергије дефинише да одлагање поступка прикључења електрана које користе варијабилне обновљиве изворе енергије на електроенергетски систем престаје да се примењује када анализа адекватности покаже да постоји резерва за балансирање у електроенергетском систему која омогућава да се све електране које подлежу овом ограничењу могу прикључити на електроенергетски система без угрожавања његовог сигурног рада.

Према члану 67а став 1. тачка 1) Закона о коришћењу обновљивих извора енергије, одлагање процеса прикључења из става 2. истог члана се не примењује за објекте за које је са оператором преносног система, у тренутку израде анализе адекватности, закључен уговор о изради студије прикључења објекта. Списак ових објеката је дат у оквиру текста Плана развоја преносног система.

Сходно члану 67б став 1. истог закона, одлагање прикључења на преносни систем се не примењује на електране које користе варијабилне обновљиве изворе енергије ако подносилац захтева за израду Студије прикључења:

  • обезбеди нови капацитет за пружање помоћне услуге секундарне резерве који ће бити понуђен оператору преносног система за системску услугу секундарне регулације фреквенције и снаге размене или
  • из сопствених постојећих производних капацитета издвоји нов капацитет за пружање помоћне услуге који ће бити понуђен оператору преносног система за системску услугу секундарне регулације фреквенције и снаге размене или
  • обезбеди да други учесник на тржишту, уместо њега, обезбеди нови капацитет за пружање помоћне услуге секундарне резерве који ће бити понуђен оператору преносног система за системску услугу секундарне регулације фреквенције и снаге размене.

Испуњење услова за одлагање прикључења на преносни систем уређено је „Правилником о начину доказивања испуњености услова којим се одлагање прикључења на преносни, дистрибутивни, односно затворени дистрибутивни систем не примењује на електране које користе варијабилне изворе енергије“ („Сл. гласник РС“, бр. 76/2023).

Leave A Comment