Дана 8. јануара 2021. у 14.05 по средњеевропском времену (СЕВ) синхрона област Континенталне Европе је раздвојена на два дела услед испада неколико елемената преносне мреже у веома кратком временском периоду. ЕNTSO-E је прву информацију о догађају објавио већ истог дана, тј. 8. јануара 2021, а након тога, тачније 15. јануара допунио саопштење новим информацијама са географским приказом и временским следом дешавања. Од тада је ЕNTSO-E спроводио анализе великог дела релевантних података са намером да детаљно реконструише догађај.

Ово, друго, обавештење презентује кључне налазе детаљне анализе, који су прелиминарног карактера и зависе од нових чињеница које ће се сигурно појавити током још увек актуелне истраге о догађају.

Анализирани след догађаја указује да је иницијални догађај био ‚испад‘ прекидача у 400 kV спојном пољу у трафостаници Ернестиново (Хрватска) услед дејства прекострујне заштите у 14h04m25.9s. Ово је довело до искључења две сабирнице у трафостаници Ернестиново, што је потом довело до раздвајања  токова електричне енергије на северозападни и југоисточни део. Као што је приказано на слици 1, повезани водови на правцу северозапад који су остали повезани на једну сабирницу, повезују Ернестиново са Зерјавинецом (Хрватска) и Pecs-ом (Мађарска), док повезани далеководи ка југоистоку, који су остали повезани на другу сабирницу, повезују Ернестиново са Угљевиком (Босна и Херцеговина) и Сремском Митровицом (Србија).

Раздвајање токова у ТС Ернестиново, доводи до премештања токова електричне енергије ка суседним водовима који су након тога доживели преоптерећење. У 14h04m48.9s, далековод Суботица – Нови Сад (Србија) је испао из погона услед дејства прекострујне заштите. Након тога су уследили даљи испади водова због дејства дистантне заштите, као што је приказано на слици 2, што је на крају довело до тога да у 14h05m08.6s систем буде раздвојен на два дела.

Слика 2 – Испади додатних елемената преносне мреже након искључења две сабирнице у Ернестиново

Траса где су раздвојена два дела синхроне области Континентална Европа приказана је на слици 3:

Слика 3 – Раздвајање синхроне области Континентална Европа дана 8. јануара 2021.

Због раздвајања система дошло је до мањка електричне енергије (отприлике -6,3 GW снаге) у северозападној области а вишка у југоисточној области (око +6,3 GW), што је потом довело до пада фреквенције у северозападној области и до раста фреквенције у југоисточној области.
У отприлике 14.05 СЕВ, фреквенција у северозападној области је у први мах пала на вредност од 49,74 Hz током периода од око 15 секунди, пре него што је брзо достигла стабилну вредност од 49,84 Hz. Истовремено је фреквенција у југоисточној области прво порасла на 50,6 Hz пре него што се усталила на стабилну фреквенцију између 50,2 Hz и 50,3 Hz као што је приказано на слици 4:

Слика 4 – Фреквенција у континенталној Европи током догађаја од 8. јануара 2021. одмах након поремећаја и током ресинхронизације

Услед ниских вредности фреквенције у северозападној области, у Француској и Италији искључени су потрошачи са којима постоје уговори о прекиду напајања (укупна количина ел. ен око 1.7 GW) ради смањења одступања фреквенције. Ову услугу прекида напајања пружају велики корисници са којима одређени оператори преносних система имају закључене уговоре о прекиду напајања уколико фреквенција падне испод одређеног нивоа. Поред тога, аутоматски су активирани помоћни капацитети из синхроне области нордијских земаља (420 MW) и синхроне области Велике Британије (60 MW). Ове контрамере обезбедиле су да одступање фреквенције од номиналне фреквенције од 50 Hz већ у 14.09 СЕВ буде смањено на око 0,1 Hz у северозападној области (види Сл. 4).

Да би се смањила висока вредност фреквенције у југоисточној области, активиране су аутоматске и мануелне контрамере, што је обухватило и смањење производње (нпр. аутоматско искључење генератора снаге 975 MW у Турској у 14:04:57h). Ово је за последицу имало да је фреквенција у југоисточној области враћена на вредност од 50,2 Hz у 14.29 СЕВ и остала је у оквиру контролних граничних вредности (49,8 и 50,2 Hz) до ресинхронизације две одвојене области која се десила у 15h07m31.6s СЕВ.

Између 14.30h СЕВ и 15.06h СЕВ, фреквенција у југоисточној области се кретала у распону од 49,9 Hz до 50,2 Hz због знатно мање величине југоисточне области, где је и искључено неколико производних јединица (слика 5). Током тог периода, фреквенција у северозападној области је знатно мање осцилирала и задржала се на близу номиналне вредности, због прилично веће величине северозападне области. То понашање фреквенције је предмет даље детаљне истраге.

Слика 5 – Фреквенција у континенталној Европи током читавог трајања догађаја од 8. јануара 2021.

Аутоматска реакција система и координисане акције које су предузели ОПС-ови у континенталној Европи обезбедили су да ситуација буде брзо враћена у услове редовног рада. Уговорене услуге о прекиду напајања у Италији и Француској су поново прикључене на систем у 14.47 СЕВ, односно 14.48 СЕВ, пре него што је у 15.08h СЕВ извршена ресинхронизација северозападне и југоисточне области.

ЕНТСО-Е наставља да Европску комисију и Електроенергетску координациону групу састављену од представника држава чланица, обавештава и доставља им најновије информације о детаљним резултатима прелиминарних техничких анализа.

На основу прелиминарних техничких анализа које су представљене у горњем тексту, биће спроведена формална истрага у складу са правним оквиром дефинисаним Уредбом Комисије (ЕУ), 2017/1485 од 2. августа 2017. г. (Смерница о управљању радом система), а уједно се позивају национална регулаторна тела и АЦЕР да се удруже са ОПС-овима у експертском истражном већу.

У складу са одредбама наведене Уредбе Комисије (ЕУ) 2017/1485 од 2. августа 2017, ENTSO-E ће представити Електроенергетској координационој групи резултате истраге а по окончању анализе објавиће и извештај о догађају. 

Leave A Comment