ЕМС АД управља преносним системом на начин који омогућава:

  • очување нормалног рада преносног система
  • поуздану испоруку електричне енергије корисницима преносног система
  • оптимално коришћење расположивих преносних капацитета
  • постизање максимално могуће економичности у раду преносног система као целине у датим условима.

Управљање преносним системом у реалном времену се реализује из центара управљања ЕМС АД који су установљени на два нивоа:

Сектор Национални диспечерски центар – НДЦ управља елементима преносне мреже напона 400 кВ и 220 кВ, те интерконективним далеководима напона 110 кВ;
Сектор Регионални диспечерски центри – РДЦ управља преносном мрежом напона 110 кВ и делом дистрибутивне мреже напона 110 кВ.

РДЦ-ови имају редуковане ингеренције управљања у односу на НДЦ. Такође, НДЦ је надређени центар управљања свим РДЦ-овима. Тренутно постоји 5 регионалних диспечерских центара: РДЦ Београд, РДЦ Бор, РДЦ Ваљево, РДЦ Крушевац и РДЦ Нови Сад, а њихове области управљања су приказане на слици.

У циљу смањења трошкова и бољег квалитета регулације фреквенције и снаге размене, а у складу са правилима рада у интерконекцији Континентална Европа, ЕМС АД је заједно са операторима преносних система Црне Горе (ЦГЕС) и Македоније (МЕПСО) основао СММ контролни блок (Сербиа-Мацедониа-Монтенегро). Координацију рада овог контролног блока обавља ЕМС АД. Овом контролном блоку је надређен координациони центар за јужни део интеркоенкције Континентална Европа чију функцију извршава швајцарски оператор преносног система – Сwиссгрид.

Континентална Европа је једна од интерконекција европске асоцијације оператора преносних система ЕНТСО-Е. У оквиру једне интерконекције, преносни системи су повезани по правилу водовима наизменичне струје и они се зато налазе у тзв. синхроном раду. Са друге стране, различите интерконекције могу се повезати водовима једносмерне струје. Географски распоред европских интерконекција је приказан на слици.