Београд, 28. 8. 2023. године – Електромрежа Србије АД обавештава јавност да надлежни државни органи, пре свега Одељење за грађевинске послове и грађевинску инспекцију – Одсек грађевинске инспекције Градске општине Раковица, Град Београд и полиција, који по Решењу о извршењу о уклањању нелегалног објекта, спроводе уклањање нелегалног објекта Радомира Гаћеше у општини Раковица, због противљења и позивања на имунитет, те физичког ометања овог извршења од стране народног посланика Миодрага Линте, ни четврти пут нису уклонили бесправно изграђени објекат који угрожава електроенергетски систем Републике Србије, представља претњу по животе људи и наноси материјалну штету грађанима Републике Србије.
Објекат Радомира Гаћеше налази се на катастарској парцели 30/141 КО Ресник и изграђен је без одобрења за изградњу, противно позитивним прописима Републике Србије и одлукама надлежних органа инспекције.
Одлуку о рушењу овог бесправно изграђеног објекта надлежни орган инспекције донео је поступајући у свему у складу законом и подзаконским актима.
Радомир Гаћеша поступао је противно одлукама надлежне инспекције из 2013. и 2014. године којима се налаже обустава градње и уклањање бесправно изведених темеља објекта и изградио објекат недозвољене спратности који је на критичној удаљености од далековода називног напона 110 kV (110.000V) број 130/3 ТС Београд 3 (Ресник) – ТС Београд 16 (Филмски град) и који угрожава енергетски систем Републике Србије, а посебно делове Града Београда, конкретно: Филмски град, Сремчица, Војно-технички институт, Макиш, Барич и Обреновац. Поред делова града Београда, угрожено је и напајање потрошача Уба, Лазаревца, Аранђеловца, Тополе, Љига, копова рудника за производњу угља Колубара, сопствене потрошње термоелектране „Никола Тесла А“ и објеката Железнице Србије (ЕВП Ресник и ЕВП Словац).
Истичемо да бесправно изграђени објекат Радомира Гаћеше континуирано доводи у озбиљну опасност животе људи који бораве у објекту и његовој околини као и имовину велике вредности.
ЕМС АД обавља делатност од општег и јавног интереса и одговоран је за сигуран, поуздан, а пре свега безбедан рад преносног система и квалитет испоруке електричне енергије.
С тим у вези, ЕМС АД је, према мишљењу надлежног електроенергетског инспектора, далековод 110 kV 130/3 ТС Београд 16 – ТС Београд 3 оставио у безнапонском стању након инцидентне ситуације која се догодила дана 19.07.2023. године, када је услед великог невремена, дошло до прескока са фазног проводника далековода на део кровне конструкције бесправног објекта. Далековод се у безнапонском стању и данас налази, како би се спречило проузроковање тешких последица по животе људи.
Неодговорним понашањем групе грађана која заједничким деловањем омета и спречава спровођење решења надлежних органа инспекције, штитећи противзаконито поступање појединца, период безнапонског стања предметног далековода се пролонгира, чиме се проузрокује штета коју ће у крајњем сносити сви грађани Републике Србије.
У циљу очувања поузданости снабдевања потрошача у наведеном региону, ЕМС АД је додатно ангажовао производњу из ТЕ Колубара како би надокнадио нерасположивост далековода, са значајним финансијским последицама. Поред финансијских последица трајно искључење далековода 130/3 значајно утиче на реализацију ремоната на одржавању преносног система као и на поједине инвестиционе радове, што може довести до неприпремљености преносног система за наступајући зимски период 2023/2024. а самим тим и смањити сигурност напајања корисника у наредном периоду.
Током последњег покушаја уклањања објекта, надлежни државни органи, инспекције, полиција, представници МРЕ и ЕМС АД чекали су преко 10 сати како би се након рушења спровеле све активности и како би ЕМС, по доношењу решења надлежног енергетског инспектора МРЕ, безбедно вратио под напон предметни далековод. Због незаконитих активности којима је спречено спровођење извршења од стране народног посланика Миодрага Линте и осталих присутних лица до тога није дошло.
ЕМС АД је против Радомира Гаћеше поднео више кривичних пријава надлежном јавном тужилаштву због извршења више кривичних дела за која се кривично гоњење предузима по службеној дужности и у циљу превенције наступања тешких последица по живот и здравље људи и имовине велике вредности, као и низ пријава и ургенција надлежним државним органима, захтевајући хитно обуставу радова и рушење објекта, али напомињемо да ЕМС АД нема законска овлашћења да издаје налоге надлежним органима инспекције, нити је учесник у поступку управног извршења које спроводи надлежна инспекција, већ надлежни управни органи поступају на основу закона, других прописа и општих аката.
Уз дубоко уважавање чињенице да је господину Радомиру Гаћеши током рата у Хрватској порушена кућа, морамо да истакнемо да ни то не може бити разлог за потпуно оглушавање о законе Републике Србије и наношење материјалне штете и угрожавања безбедности грађана и угрожавање рада енергетског система. Да је народни посланик Миодраг Линта желео да помогне Радомиру Гаћеши, много већу помоћ би му пружио саветом да не гради нелегални објекат којим ће у опасност довести како себе, своју породицу, тако и све људе у околини и угрозити енергетски систем.
Истичемо да је у складу са одлукама органа надлежне инспекције и постојећим елаборатима пропрачуна сигурносних висина и удаљености постојећи објекат у целости изграђен противно Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV у погледу сигурносних висина и удаљености.
С тим у вези ЕМС АД никада није, нити је то могуће, пристао на делимично уклањање објекта, те су неосновани сви наводи који су супротни правноснажним и извршним одлукама надлежних органа, као и позитивно-правним прописима Републике Србије.
На крају, подсећамо и на чињеницу да ЕМС АД у досадашњој пракси издаје сагласности за озакоњење објеката који се налазе у близини далековода, само уколико су услови законом испуњени, што у овом случају није било могуће, с обзиром да се налази на непрописној висини и удаљености од фазних проводника.

ЕМС АД

Leave A Comment