БЕОГРАД – 15. септембар 2023 године – Поводом нетачних информација које су се појавиле у јавности, а у вези са пројектом изградње далековода од трафостанице Бистрица до Хидроелектране Кокин Брод, зарад истинотог информисања ЕМС АД износи следеће чињенице:

  1. Пројектом изградње далековода од трафостанице Бистрица до Хидроелектране Кокин Брод, што је пројекат од општег јавног интереса, предвиђено је да крајњи проводници прођу на удаљености од 22,5 метара од најистуренијег дела куће, не преко куће. Ово је у складу са свим законским прописима и регулативама, о чему ЕМС АД подразумевано има сву докумeнтацију. Законски минимум у конкретном случају је далеко мањи.
  2. Далековод напона 110 kV може да се нађе у близини објеката. Чланом 218 став 7 Закона о енергетици „У заштитном појасу испод, изнад или поред електроенергетског објекта могу се градити објекти, изводити друге радње или засађивати дрвеће и друго растиње, ако те радње нису у супротности са планским актом, наменом земљишта, прописима о изградњи објеката, условима прописаним законом или техничким нормативима и другим прописима“.
  3. ЕМС АД овај пројекат спроводи у складу са законом и на основу исходованих докумената и то:

– Грађевинске дозволе за изградњу предметног далековода издате од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дана 30. 12. 2019. године. Правоснажна од

  1. 01. 2020. године

– Пријаве радова од 22. 07. 2020. године

– Студије о процени утицаја на животну средину за предметне далеководе која обухвата утицај електромагнетног поља, као и друге важне параметре који утичу на животну средину. Испоштовани су сви законски нормативи у погледу заштите животне средине и безбедности и здравља људи. Због истека важења основне студије урађена је и Ажурирана студија о процени утицаја на животну средину која је по други пут била објављена и презентована јавности у Општини Нова Варош.

  1. Нетачно је да далековод који пролази преко имања Славише Стојића „има зрачење“. У конкретном случају за предметну парцелу Акредитована установа Електротехнички институт „Никола Тесла“ израдила је извештај о испитивању изложености у пољу ниске учестаности. Закључак је да НЕ ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ПРЕКОРАЧЕЊА прописаних референтних граничних нивоа електричног и магнетног поља.
  2. Решењем општине Нова Варош од 16. 06. 2023. године, успостављено је право службености прелаза проводника изнад парцеле Стојић Славише и решењем Министарства

финансија од 18.07.2023 године одбијена је жалба на решење општине Нова Варош од

  1. 06. 2023 године, чиме је то решење постало коначно и извршно.

Након тога, ЕМС АД је упутио понуду на име накнаде за успостављено право службености и поднео захтев надлежном органу да се донесе решење о дозволи уласка у посед из разлога хитности извођења радова, који је усвојен решењем Министарства финансија од 22. 08. 2023 године.

По пријему решења о уласку у посед ЕМС АД је поднео захтев да се донесе решење о дозволи извршења решења општине Нова Варош од 16. 06. 2023 године, који је усвојен решењем општине од 28. 08. 2023 године, и чије извршење није успешно спроведено услед противљења власника и мештана.

ЕМС АД не располаже информацијом и није примио ни једну одлуку управног суда у вези са предметним случајем.

  1. Громобранска заштита куће никако не може бити угрожена постављањем далековода, јер је нови стуб бр. 5 новог далековода 110 kV на 72 м од овог објекта и како не постоји никаква галванска веза између уземљивача стубова и уземљивача објекта нема могућности да громобранско уземљење куће буде угрожено због ових далековода.

Leave A Comment