Сврха интерне ревизије корисника јавних средстава је да пружи независно, објективно уверавање и саветодавне услуге осмишљене да додају вредности и унапреде пословање корисника јавних средстава. Мисија интерне ревизије је да унапреди и заштити вредности корисника јавних средстава путем обезбеђења објективног уверавања заснованог на ризику, као и савета и увида. Интерна ревизија помаже кориснику јавних средстава да оствари своје циљеве кроз систематичан, дисциплинован приступ у процени и побољшању ефективности управљања ризицима, контрола и управљања организацијом.

ЕМС је прво јавно предузеће у Републици Србији које је успоставило функцију интерне ревизије. Од 2008. године интерна ревизија ЕМС има функционалну и организациону независност. Интерна ревизија у ЕМС АД се обавља у складу са прописима којима се уређује интерна ревизија у јавном сектору Републике Србије и Међународним стандардима интерне ревизије. Интерну регулативу, којом је регулисан рад интерне ревизије ЕМС АД, чине:

Повеља интерне ревизије
Етички кодекс
Приручник за рад интерне ревизије.

Интерна ревизија ЕМС АД помаже у постизању циљева Друштва примењујући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског управљања и контроле у односу на:

идентификовање ризика, процену ризика и управљање ризиком од стране руководиоца свих нивоа
усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима
поузданост и потпуност финансијских и других информација
ефикасност, ефективност и економичност пословања
заштиту средстава и података (информација)
извршење задатака и постизање циљева.

Препоруке интерне ревизије се уважавају, а побољшања примењују у свакодневном раду.