„Балансна одговорност учесника на тржишту електричне енергије, за сваки обрачунски интервал је обавеза:

1 да обезбеди баланс производње, потрошње и блокова прекограничне и интерне размене електричне енергије;

2 да преузме финансијску одговорност према оператору преносног система за сва одступања реализације од прихваћеног плана производње, потрошње и блокова прекограничне и интерне размене електричне енергије.

Учесници на тржишту питање балансне одговорности могу да реше на један од следећих начина:

1 Потписивањем Уговора о балансној одговорности – учесник постаје Балансно одговорна страна (БОС) и преузима сва права и обавезе према ЈП ЕМС

2 Потписивањем Уговора о преносу балансне одговорности са БОС – учесник преноси сва своја права и обавезе на БОС

3 Потписивањем Уговора о потпуном снабдевању – учесник преноси сва своја права и обавезе на поптуног снабдевача који је уједно и БОС“

Регистрација БОС

Промена снабдевача

Списак активних снабдевача који обављају делатност снабдевања електричном енергијом

Одступање БОС