Непланирана

ЈП ЕМС објављује непланирана искључења елемената ЕЕС која имају утицај на вредност прекограничног преносног капацитета.
Носиоцима права на капацитет, који је на некој граници и смеру додељен у аукцији, може бити ограничено право на цео или део капацитета у одређеном временском периоду услед услед Више силе или других непланираних догађаја у електроенергетском систему.