Регистрација БОС

 Учесник на тржишту електричне енергије који жели да добије статус БОС подноси оператору преносног система следећа документа:

1.  Пријаву за регистровање БОС исправно попуњену.

2.  Копију решења о добијању лиценце за обављање енергетске делатности. 

3.  Оригинал или оверену копију исечка извода из привредног или судског регистра за подносиоца пријаве са седиштем у иностранству,не старију од 3 месеца.

4.  Оригинал потврде да се над подносиоцем пријаве не води поступак стечаја и ликвидације, издате од стране надлежне институције, не старију од 3 месеца.

5.  Извештај о бонитету БОН-1 издат од стране надлежне институције за подносиоца пријаве са седиштем у земљи, не старији од 3 месеца.

6.  Билансе стања и билансе успеxa за претходне три године са извештајима ревизора.

Образац Пријаве за регистровање БОС

Прилог 1 пријаве за регистровање БОС

Прилог 2 пријаве за регистровање БОС

        Модел Уговора о балансној одговорности – са банкарском гаранцијом за гарантовање плаћања

        Модел Уговора о балансној одговорности – са наменским депозитом

Изјава о преносу балансне одговорности (за снабдевача на велико или снабдевача)

Изјава о преносу балансне одговорности (за крајњег купца или произвођача)

Навигација