План јавних набавки

Електромрежа Србије доноси План јавних набавки на годишњем нивоу, поштујући одредбе Закона о јавним набавкама и подзаконских аката који прописују његову форму и садржај. Овај документ, као и његове измене и допуне, објављују се на Порталу јавних набавки Републике Србије и на веб сајту предузећа у року од десет дана од доношења.
Током године Електромрежа Србије објављује појединачне јавне набавке по динамици спровођења у складу са усвојеним Планом, чиме се заинтересованим лицима омогућава транспарентан приступ информацијама о неопходним условима и документацији за учествовање у поступцима јавних набавки.

План јавних набавки за 2022. годину

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину број 1

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину број 2

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину број 3

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину број 4

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину број 5

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину број 6

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину број 7

План јавних набавки за 2021. годину

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 1

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 2

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 3

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 4

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 5

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 6

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 7

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 8


Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 9

(Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд је сагласно  чл. 239. став 2. и 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19), ускладило План јавних набавки за 2020. годину. У усклађеном Плану јавних набавки за 2020. годину, садржане су само јавне набавке за које поступци јавних набавки нису покренути до 1. јула 2020. године, односно до почетка примене тог закона.)


Усклађени План јавних набавки за 2020. годину

Усклађени План јавних набавки за 2020. годину - измене и допуне број 1

Усклађени План јавних набавки за 2020. годину - измене и допуне број 2

Усклађени План јавних набавки за 2020. годину - измене и допуне број 3

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки 2016. (без вредности)

План јавних набавки 2015. (без вредности)

Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд је у складу са чланом 49. став 2.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19), донело Правилник о ближем уређивању поступака набавке у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ Београд, којим је ближе уређен начин планирања, спровођења поступака јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци (начин комуникације, правила, обавезе и одговорности лица и организационих јединица), начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и посебних услуга.

Правилник о ближем уређењу поступка набавке у АД Електромрежа Србије Београд

Правилник о ближем уређивању поступака набавке у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ Београд

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка набавке у ЕМС АД

Правилник о комисији за јавну набавку

Упутство за подношење захтева за набавку

Упутство о изменама и допунама упутства за подношење захтева за набавку.

Упутство за подношење захтева за набавку

Електромрежа Србије је, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке, Процедуром набавки у ЕМС АД, ближе је уређен поступак јавне набавке, а нарочито начин планирања набавки, одговорности свих учесника у процесима планирања, спровођења набавке и праћења реализације закључених уговора, извршавања обавеза из поступка, обезбеђивања конкуренције, као и спровођења и контроле јавних набавки. Такође, Електромрежа Србије је, у складу са наведеним Правилником, усвојила и Процедуру набавки које су изузете од примене Закона о јавним набавкама.

Процедура набавки у ЕМС АД

Процедура набавки које су изузете од примене ЗЈН

У складу са одредбама Закона о јавним набавкама, Електромрежа Србије је донела Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама, ради правовременог откривања, отклањања или умањења штетних последица евентуалне корупције у свим фазама јавне набавке - у планирању, спровођењу поступка и током извршења уговора.

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

Интерни план за спречавање корупције у набавкама 2021. година