Пренос електричне енергије

Српски преносни систем чине објекти и постројења за пренос електричне енергије на подручју Републике Србије. Ради сигурног и квалитетног снабдевања купаца електричном енергијом и размене електричне енергије, српски електроенергетски систем повезан је са преносним системима из окружења и осталим чланицама ЕNТSО-Е.
 
Перманентним развојем и одржавањем сталне погонске спремности преносног система бави се Дирекција за пренос електричне енергије. Дирекција покрива целокупно подручје Републике Србије и организована је у шест организационих јединица – Погон Београд, Погон Бор, Погон Ваљево, Погон Крушевац, Погон Нови Сад и Погон Обилић.

Осим погона преноса, на пословима унапређења преносне делатности, као и изградње преносних објеката, ангажован је и ораганизациони део „Техника“.
„Техника“ је организованa на функционалном принципу, у Београду, и има основну улогу техничке подршке, обједињавања и координације активностима које се обављају у погонима преноса. Организована је у  седам сектора.

Планови зашите од удеса:
 
Планови заштите од удеса израђени су за све трафо станице ЕМС АД на основу важећих законских и подзаконских аката, стандарда који уређују ову област, делатности, техничко-технолошке документације, производних, прометних, транспортних и безбедносних процедура, података о мерењима и испитивањима, одржавању објеката и саобраћајница, локацији и окружењу, атеста и планова просторног уређења комплекса.
 
Сектор за ванредне ситуације МУП-а Србије, Оделење за ванредне ситуације, одобрило је планове:
 
1. План заштите од удеса за ТС 400/110kV Лесковац 2
2. План заштите од удеса за ТС 400/110kV Бор 2 – (у фази одобрења)Организациона шема: