Пренос електричне енергије

Српски преносни систем чине објекти и постројења за пренос електричне енергије на подручју Републике Србије. Ради сигурног и квалитетног снабдевања купаца електричном енергијом и размене електричне енергије, српски електроенергетски систем повезан је са преносним системима из окружења и осталим чланицама ЕNТSО-Е.
 
У надлежности Извршног директора за пренос електричне енергије је извршење послова и руковођење радом следећих организационих целина:
 

  •  ASSET контролни центар
  •  Дирекција за одржавање преносног система
  •  Дирекција за техничку подршку преносном систему
Описана структура графички је приказана на организационој шеми:

Организациона шема:
 

 

У ASSET контролоном центру обављају се следећи послови: израда планова и праћење реализације у организационим целинама преноса електричне енергије; планирање и спровођење набавки за потребе одржавања преносног система; управљање залихама потребног материјала и опреме за одржавање преносног система; одржавање шифарника материјала и класификације материјала; контрола и управљање реализацијом уговора;
обрада и праћење трошкова одржавања; административна подршка управљању одржавања преносног система и израда извештаја; израда оперативних планова одржавања; пружање подршке одржавању преносног система; анализа извршења оперативних планова одржавања и извештавање; анализа стања опреме и уређаја преносног система и извештавање; развој и коришћење asset менаџмент система за потребе управљања одржавањем преносног система; одржавање ажурности asset базе; послови надгледања, контроле и управљања техничким комуникационим системима; управљање пројектима унапређења одржавања и
експлоатације преносног система.
 
 
У Дирекцији за одржавање преносног система обављају се следећи послови: обезбеђивање поузданог, безбедног и сигурног рада преносног система; превентивно и интервентно одржавање исправности и поузданости рада елемената, објеката и система у оквиру преносне мреже; надзор на радом и техничка подршка управљању преносним системом; планирање, организација и реализација инвестиционог одржавања - израда планова инвестиционог одржавања, израда пројектних задатака, интерна техничка контрола документације, стручни надзор; развој и унапређење елемената и рада преносног система применом савремених технологија.
 
У Дирекцији за техничку подршку преносном систему обављају се следећи послови: планирање развоја елемената и објеката преносног система; техничка и технолошка подршка процесу одржавања елемената, објеката и система у оквиру преносне мреже; праћење стања елемената, објеката и система преносне мреже и предлагање планова мера и развоја; развој и праћење примене техничких стандарда за потребе послова одржавања и инвестиција у развој преносне мреже, технолошки надзор; израда, прибављање и техничка контрола пројектно-техничке документације за потребе одржавања и инвестиција у развој преносне мреже; техничка подршка пословима прикључења и повезивања на мрежу АД ЕМС -издавање мишљења, услова и пројектних задатака, преглед и оцена техничке документације; планирање и спровођење набавке делова, уређаја, опреме и услуга за потребе одржавања иинвестиција у развој у преносног система; организовање, праћење, преиспитивање и унапређивање система заштите животне средине у ЕМС АД.

Планови зашите од удеса:
 
Планови заштите од удеса израђени су за све трафо станице ЕМС АД на основу важећих законских и подзаконских аката, стандарда који уређују ову област, делатности, техничко-технолошке документације, производних, прометних, транспортних и безбедносних процедура, података о мерењима и испитивањима, одржавању објеката и саобраћајница, локацији и окружењу, атеста и планова просторног уређења комплекса.
 
Сектор за ванредне ситуације МУП-а Србије, Оделење за ванредне ситуације, одобрило је планове: