Транспарентност


Правила о објављивању кључних тржишних података

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на  355. седници одржаној 09.12.2016. године донео одлуку којом се даје сагласност на Правила о објављивању кључних тржишних података. Правила ступају на снагу 22.12.2016. године (осам дана од дана објављивања на сајту ЕМС АД).

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила Платформа ЈП ЕМС за транспарентност

Платформа ENTSO-E за транспарентност


     Транспарентност је од суштинског значаја за достизање функционалног, ефикасног, ликвидног и конкурентног велепродајног тржишта електричне енергије. Она се односи на доступност и објављивање свих релевантних информацијa свим учесницима на тржишту и представља предуслов недискриминаторног функционисања тржишта.

     Тренутна правила везана за транспарентност подaтака електричне енергије дефинисана су Уредбом ЕУ бр. 543/2013 која је усвојена 14. јуна 2013. године. Ова Уредба је усвојена у јуну 2015. године и од стране Министарског савета Енергетске заједнице за обавезну имплементацију у земљама Енергетске заједнице, укључујући и Републику Србију.

     Домаће законодавство  је прописало обавезу ЈП ЕМС, као оператору преносног система електричне енергије, да прикупља и објављује податке и информације везане за транспарентност и праћење тржишта електричне енергије. У 2014. години усвојен је Закон о енергетици који је прописао и обавезу ЈП ЕМС, као оператора преносног система електричне енергије, да донесе Правила о објављивању кључних тржишних података. Овим правилима ближе се уређују обавезе оператора преносног система електричне енергије, оператора дистрибутивног система електричне енергије, оператора затвореног дистрибутивног система електричне енергије, произвођача електричне енергије и крајњег купца у вези са објављивањем свих релевантних података о потрошњи, преносу, производњи и балансном тржишту. Правила су одобрна од стране Агенције за енергетику Републике Србије.

Сви кључни тржишни подаци, осим оних дефинисаних у прелазним и завршним одредбама, ће се од 22.12.2016. године слати на ENTSO-E платформу (EMFIP) у роковима дефинисаним Правилима о објављивању кључних тржишних података.

За сва питања везана за траспарентност (објављивање кључних тржишних података) можете нас контактирати електронском поштом: transparency.support@ems.rs