Приступ преносном систему

Под појмом приступа систему за пренос електричне енергије се подразумева континуирано коришћење система за пренос електричне енергије од стране енергетских субјеката прикључених на овај систем у сврху предаје односно преузимања електричне енергије. Услуга приступа систему за пренос електричне енергије представља услугу коју АД Електромрежа Србије као оператор преносног система пружа енергетским субјектима прикљученим на преносни систем, и по основу које остварује приход. Услови и начин утврђивања максимално одобреног прихода АД Електромрежа Србије се уређују Методологијом за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије коју доноси Агенција за енергетику РС, и на основу које АД Електромрежа Србије предлаже цене приступа систему за пренос електричне енергије. Сагласност на цене приступа систему за пренос електричне енергије даје Агенција за енергетику РС. Приход по основу пружања услуге приступа систему за пренос електричне енергије представља најзначајнији и најдоминантнији извор прихода АД Електромрежа Србије. Обрачунски период за који се врши обрачун приступа је период који започиње од 07:00 часова првог календарског дана у месецу и траје до 07:00 часова првог календарског дана у наредном месецу. Проблематика приступа систему за пренос електричне енергије се уређује Уговором о приступу систему за пренос који закључују АД Електромрежа Србије и енергетски субјекат који је обвезник плаћања услуге приступа. Прва примена тарифе за приступ преносном систему је започела 1. јануара 2008.године.


ЦЕНЕ ПРИСТУПА СИСТЕМУ ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Савет Агенције за енергетику дао је сагласност на Одлуку о цени приступа систему за пренос електричне енергије АД Електромрежа Србије 14. фебрура 2017. године дописом бр. 47/2017-Д-02/1.
Одлука о утврђивању цена за приступ систему електричне енергије објављена је у Службеном гласнику РС број 10 од 14. 02. 2017. године и примењује се од 01. 03. 2017. године.
Цене за приступ систему за пренос електричне енергије исказују се по тарифама утврђеним по Методологији за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије која је донета на Савету Агенције за енергетику РС 26. септембра 2012. године („Службени гласник РС”, бр. 93, 123/12 од септембра и децембра 2012. године).
 
Тарифни елемент Тарифа Јединица мере Цена у дин. по јединици мере од 01. 03. 2013. Цена у дин. по јединици мере од 01. 03. 2017.
Активна снага одобрена снага kW 37,5638 45,1823
прекомерна снага kW 150,2554 180,7292
Активна енергија виша дневна тарифа за активну енергију kWh 0,3303 0,3719
нижа дневна тарифа за активну енергију kWh 0,1651 0,1859
Реактивна енергија реактивна енергија kvarh 0,1399 0,1783
прекомерна реактивна енергија kvarh 0,2798 0,3566

ВЕЗЕ КА ДОКУМЕНТИМА КОЈИ УРЕЂУЈУ ПРИСТУП СИСТЕМУ ЗА ПРЕНОС
 

Сагласност на Одлуку о цени приступа систему за пренос електричне енергије >линк>

АЕРС Образложење на Одлуку АД-ЕМС о цени приступа систему за пренос електричне енергије >>линк >>


Mетодологија за одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа и коришћења система за пренос електричне енергијe >>>линк АЕРС>>>

Модел Уговора о приступу систему за пренос електричне енергије између АД Електромрежа Србије и енергетског субјекта који је обвезник плаћања услуге приступа: >линк >

Mодел Уговора о приступу преносном систему за повлашћеног произвођача електричне енергије: >линк >

Mодел Уговора о приступу преносном систему за произвођача електричне енергије: >линк >