Оверaвање бројила

 
Прво, периодично и ванредно оверавање бројила електричне енергије

Акционарско друштво “Електромрежа Србије“ – Контролно тело обавља послове контролисања и оверавања бројила електричне енергије у складу са решењем Министарства привреде – Дирекције за мере и драгоцене метале  број: 393-4/0-02-1134/4 од 27.04.2016.год.


  
   
Регистарски број  овлашћеног тела: ОМ 098

 Сертификат о акредитацији

Контролно тело врши контролисање и оверaвање бројила за индиректно и полуиндиректно прикључење, активне електричне енергије класе тачности: 0,2S ; 0,5S и 1, као и бројила реактивне електричне енргије класе тачности 2 и 3, у складу са важећим законским и подзаконским прописима. Бројила која испуњавају метролошке услове оверавају се у складу са Решењем о одобрењу типа  бројила издатом од стране Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ).

Да би Контролно тело извршило контролисање и оверавање бројила електричне енергије потребно је доставити на адресу: Акционарско друштво "Електромрежа Србије“, Војводе Степе 412, Београд, следећа документа:

1. Попуњен Захтев за оверавање бројила, евидентиран, потписан и печатиран,

 Захтев за оверавање бројила – word

 Захтев за оверавање бројила – pdf

2. Спецификацију бројила за оверавање са позивом на евиденциони број захтева,

 Спецификација бројила за оверавање – word

 Спецификација бројила за оверавање – pdf

3. Доказ о уплати  административне таксе (копија уплатнице).

 Пример уплатнице

 Подаци за уплату таксе за оверавање бројила

У захтеву за оверавање бројила, подносилац захтева изјављује да је упознат са важећим ценовником услуга и услова за оверавање бројила електричне енергије.

 Ценовник услуга контролног тела

Након преиспитивања поднетог захтева, од стране руководства Контролног тела, подносилац захтева се обавештава дописом (електронским путем) о времену примопредаје бројила и орјентационом року завршетка посла.

Бројила морају бити чиста, без видљивих механичких и електричних оштећења.

По завршеном послу, подносилац захтева добија рачун за накнаду трошкова услуга контролисања и оверавања бројила електричне енергије. По извршеној уплати накнаде трошкова, подносилац захтева ће бити обавештен о времену и месту преузимања бројила.

За бројила код којих постоји могућност уласка у режим подешавања метролошких параметара, подносилац захтева је дужан да уз бројила достави: Решење о одобрењу типа бројила издато од стране ДМДМ, сву неопходну документацију, алате за очитавање метролошких параметара, законски релевантан софтвер,  као и законски нерелевантан софтвер.

У случају спора подносилац захтева може да упути приговор или жалбу Контролном телу. У зависности од тежине спора, коначну одлуку доноси Министарство привреде.

Контролно тело је одговорно, кроз уговором преузете правне обавезе, за управљање свим информацијама добијеним или насталим током обављања активности контролисања и оверавања бројила електричне енергије.

За додатна обавештења обратите се на:

Тел: +381 11 39 81 244

e-mail: laboratorija@ems.rs